σΕΛΓΙΡ ΒΙΑΤΜΟΞΑ
σΛΑΦΙΤΕ ΠΟΦΑΜΥΚΣΤΑ, ΕΣΤΨ ΜΙ Χ ναι ΣΕΛΓΙΡ ΒΙΑΤΜΟΞΑ?
XMblPb