,

1

ANISSIMOV Vtadimir

 2

KRIVTSOV Vladimir

 3

GASSIEV Albert

 4

ZUBOV Roman

 5

GAGUIN Oleg

 6

GOLOUBKOV Aleksandr 

 7

 

DREPENKIH Nikolay

 8

 

ILIN Vassili

 9

KLIMOV Youri

10

KRAVTSOV Vladimir

11

MAKSIMOV Vladimir

12 

MAKHORIN Victor

13 

SOLOVIEV Aleksey

14 

SYTCHEV Valentin

15 

KHRYPOV Aleksandr

16 

TCHIGAREV Hikolay